PROUDLY AUSTRALIAN | FORMULATED BY DR. OF CHINESE MEDICINE

Zilch ingredients

This perfect blend of 17 potent herbs work harmoniously to clear skin from the inside out.
There are no nasties: no preservatives, no additives, and no synthetic binders.

Tao Ren
Bai Zhi
Pu Gong Ying
Long Dan Cao
Gan Cao
Hong Hua
Zao Jiao Ci
Huang Bai
Huang Qin
Dan Shen
Zi Hua Di Ding
Mu Dan Pi
Sheng Jiang
Bai Hua She She Cao
Jin Yin Hua
Zhi Zi
Dang Gui